وبلاگicon
عطاری - طب سنتی - زالو درمانی - گیاهان دارویی - گیاه درمانی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

عطاری - طب سنتی - زالو درمانی - گیاهان دارویی - گیاه درمانی
به رسمی ترین سایت طب سنتی ایران خوش آمدید 
سایت رسمی طب سنتی
لینک های مفید

انرژی درمانی

انرژی درمانی


لمس درمانی چیست؟
درسالهای اخیراستفاده ازروشهای طب مکمل وجایگزین،دردرمان امراض موردتوجا زیادی قرارگرفته است.یکی ازروشهای طب مکمل وجایگزین لمس درمانی است.
لمس درمانی یک تکنیک شفابخش است که درآن درمانگربا رمی ازهوشیاری تمرکزی،ازدستان خودبه عنوان کانون جهت ایجادتعادل وهماهنگی،درحوزه انرژِی دوجانبه بیمار-محیط استفاده می کند.لمس درمانی درواقع یکی ازسازمان یافته ترین انواع لمس است که برخاسته ازفرهنگ های اصیل شرقی وطب سنتی چین بوده وبریکپارچگی وجودانسان،به عنوان یک کل واحد وارتباط فکروبدن،تاکیدمی کند.این هنردرمانی که قدمتی 4000ساله دارد،دردهه 1970توسط دولوس کریجر،پرفسورپرستاری دانشگاه نیویورک،ودوراکانز،رئیس انجمن عرفان آمریکا،براساس مدل راجرزبارویکردی عملی،مدون گردید.کریجرمعتقداست برای آنکه لمس کاملاموثروشفادهنده باشد،درمانگربایستی «قصد کمک » و«توجه محض» به مددجوی خودداشته باشد.به نظرمی رسدکه عمل توجه،نقشی رادرمان ایفامی کند.این نقش ازطریق حوزه انرژی اعمال می شود.


حوزه انرژی چیست؟حوزه انرژی یامیدان حیاتی که درفرهنگ های مختلف به نامهای متفاوتی ازقبیل هاله،پرانا،کای،بیوفیلد،بیوانرژی و... نامیده شده است،به منطقه الکترومغناطیسی اطلاق می شود که اطراف بدن موجودات زنده وغیرزنده رااحاطه کرده نموده است.مجموعه تشعشعات بدن که نشات گرفته ازماهیت اتمی جسم است،میدانی رادراطراف بدن ایجادمی کند که باتکنیک های خاص آزمایشگاهی می توانداندازه گیری،عکسبرداری وحتی باتمرین وممارست لمس گردد.
حوزه انرژی هرانسان بسته به درجات ثبات ذهنی وروانی فردتغییرمی کند.به عبارت دیگر،میدان انرژِی مرتبط باچرخه افکارانسان بوده وتغییرات آن تابع کنترل تفکرفرداست.به این ترتیب افکارمابرحوزه انرژِی وآن نیزبه نوبه خودبرجسم وسلامتی تاثیرمی گذارد.برخی روانشناسان حوزه راحلقه بین جسم وروان دانسته ومعتقدندکه تغییرات این میدان موجب بروزعلائم سایکوسوماتیک می گردد.
تحقیقات هارولدبورنشان می دهد که میدان حیاتی درپاسخ به رویدادهای اساسی زیست شناختی بدن،ازقبیل تخمک گذاری،بیماری،جراحت و...تغییرمی کند.اختلالات عاطفی،دردویافرایندبیماری موجب ناهماهنگی وعدم یکپارچگی حوزه انرژی شده ودرنتیجه سلامتی فرددستخوش دگرگونی می شود.درمانگرلمس درمانی می توانداین تغییرات رادرحوزه انرژِی فردبیمارلمس کندوباتمرکزبرشفاوبهبودی مددجو،ازطریق تعامل یبوفیلدخودوفردمددجو، هماهنگی وتعادل مجددرادرحوزه فردبیماربرقرارکند.لذاهدف لمس درمانی تحریک توانایی طبیعی بدن برای ترمیم خودازطریق ایجادتعادل درجریان انرژی می باشد.لمس درمانی علاوه بربزرگسالان برروی نوزادان ،حیوانت وگیاهان نیزموثراست.


لمس درمانی چگونه انجام می شود؟
ازآنجا که حوزه انرژی تاحدود 45-30 سانتیمتری ازسطح بدن گسترش می یابد،لذالمس درمانی به هردوصورت تماسی وغیرتماسی قابل اجراست.درفرم غیرتماسی دستهای پرستارهمچون گیرنده هایی درفاصله 12-10 سانتیمتری ازسطح بدن حرکت نموده وجریان ونقصان انرژی رالمس می کنندومی توانندباتمرکزبرسلامتی وکمک به فردبیمارناهماهنگی های حوزه رابرطرف کنند.


لمس درمانی چه منافعی دارد؟
تحقیقات مختلف تاثیرات زیررابرای لمس درمانی نشان داده است:
1-تسکین درد
2-کاهش اضطراب
3-کاهش سطح استرس
4-ایجادریلکسیشن وکاهش علائم حیاتی
5-کاهش دیس ریتمی های قلبی
6-تسریع ترمیم شکستگی های استخوانی
7-بهبودسردردهای تنشی
8-درمان اعتیاد
9-درمان کم خونی
10-کاهش درد وبهبودعملکردمفاصل درآرتریت دژنراتیوواستئوآرتریت
11-تسریع ترمیم زخمها


لمس درمانی یک مداخله پرستاری
لمس درمانی باتاییدانجمن پرستاران جامع نگرآمریکادرحال حاضربه عنوان یک اقدام پزستاری استاندارد،درلیست مواددرسی اجباری واختیاری بیش از100دانشکده پرستاری درغرب و75 کشوردنیا قرارداردو تنها در ایالات متحده توسط  400000 پرستار اجرا می گردد.

تشخیص پرستاری«Energy Field Disturbance» ودرلیست NANDAسال2000 به این مداخله اختصاص دارد.

.: سایت رسمی طب سنتی . :.

پشتیبانی آنلاین
----پشتیبانی آنلاین با یاهو-- ---->آی دی ما در یاهو darooosaz
صفحات سایت
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 4039637

ابزار پرش به بالا